ROZWÓD A PRAWO POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE Cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku rozwodu lub separacji, gdy przemawia za tym jego ważny interes. Zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku o którym mowa powyżej,  udziela się jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata. Ponadto, polski ustawodawca uzależnił możliwość wydania zezwolenia na pobyt czasowy na

WYKONYWANIE PRACY NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY – FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM Niejednokrotnie w poprzednich artykułach poruszaliśmy temat, związany z zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. I, choć, wydawałoby  się, że jest to jedna z najprostszych i najszybszych procedur legalnego powierzenia pracy , niemniej jednak wciąż powstają liczne pytania co do zatrudnienia na tej podstawie. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z postępowaniem w

CZĘŚĆ I – NOWELIZACJA USTAWY O CUDZOZIEMCACH – ZMIANY W PROGRAMIE WIZOWYM Ustawa z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ( dalej: „Ustawa” ), podpisana przez Prezydenta RP w dniu 2 listopada 2020r. wprowadza szereg zmian, mających na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 810/2009

Z dniem 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej, co oznacza, że można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej bez obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. Trzeba jednak pamiętać, że w  dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, w tym przede wszystkim ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Kwarantanna trwa 14 dni i liczymy ją od dnia następującego

Uwaga! Zmieniły się zasady przekraczania granicy z Rzeczpospolitą Polską – aktualizacja na dzień 13.06.2020r. Na wstępie należy przypomnieć, iż zgodnie z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, od 15 marca 2020r. tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostały wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów

Badania profilaktyczne i szkolenia BHP – stanowisko głównego inspektora pracy z dn. 23 marca 2020r. Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz przeprowadzenia szkoleń w zakresie BHP, mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego  oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), biorąc pod

Ograniczenia przy przekraczaniu granicy przez Cudzoziemców – Kto obecnie ma prawo wjechać do Polski? W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz rosnącym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (choroba COVID – 19) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. W rezultacie granicę wewnętrzną można obecnie przekraczać w następującym zakresie: GRANICA Z REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC

Na zniesienie wiz do USA obywatele polscy czekali od wielu lat. Wreszcie Polska została włączona do Programu Ruchu Bezwizowgo ( Visa Waiver Program ) i od 11 listopada 2019r. Polacy będą mogli bez wiz podróżować do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych. Jak działa program oraz jakie warunki należy dopełnić zostanie omówione w niniejszym artykule. REJESTRACJA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE WERYFIKACJI (ESTA) Obowiązkiem osób wyjeżdżających

Ruch bezwizowy w Ukrainą – co ta zmiana oznacza w praktyce? W dniu 11 czerwca 2017 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania wizy przez Obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej*. Zniesienie obowiązku wizowego nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. WARUNKI WJAZDU DO STREFY SCHENGEN Warto podkreślić, że zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z obowiązku spełnienia pozostałych warunków wjazdu, które są określone w Kodeksie Granicznym Schengen. Przede wszystkim, obywatele

Nowe podstawy odmowy wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na rodzaj posiadanej wizy Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399, z 2019 r. poz. 577, 622 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) zawiera nowe podstawy odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia Cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (jednolita procedura) oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich