Beautiful Blog

Co można przywieźć do Polski z krajów nienależących do UE?

Co można przywieźć do Polski z krajów nienależących do UE?

W trakcie zagranicznego wyjazdu, często zastanawiamy się, czy zakupione przez nas pamiątki lub prezenty dla przyjaciół i rodziny, będziemy mogli bez przeszkód i dodatkowych opłat celnych przywieźć na terytorium UE. W dzisiejszym wpisie, postaramy się przybliżyć przepisy regulujące przewóz najbardziej popularnych towarów z krajów trzecich na terytorium UE.

Przepisy prawa celnego przewidują możliwość zwolnienia z należności przywozowych niektórych towarów, które przywożone są z terytorium państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.

Z przywozowych należności celnych zwolnione są towary niemające handlowego charakteru, które znajdują się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw nienależących do UE, w transporcie lądowym do równowartości 300 euro, natomiast w transporcie lotniczym i morskim do równowartości 430 euro.

Przez przywóz o charakterze niehandlowym, rozumie się przywóz spełniający łącznie  następujące warunki:

 • odbywa się okazjonalnie;
 • obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin lub towary przeznaczone na prezenty.

Należy podkreślić, że do ww. wartości nie wliczamy wartości bagażu osobistego (importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie), wartości produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego, wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów, jak również wskazanych poniżej wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych.

Napoje alkoholowe

Przewożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej (np. wódka) – 1 litr
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 2 litry,
 • wina niemusujące – 4 litry,
 • piwo – 16 litrów.

Przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, mającego miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub będącego pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub będącego członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 0,5 litra lub
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 0,5 litra, i
 • wina niemusujące – 0,5 litra, i
 • piwo – 2 litry.

Zwolnienie w ramach powyższych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych (bez piwa i wina), pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Wyroby tytoniowe

Transport lotniczy lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat

 • papierosy – 200 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub
 • cygara – 50 sztuk, lub
 • tytoń do palenia – 250 g.

Wyroby tytoniowe – transport lądowy lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat

 • papierosy – 40 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub
 • cygara – 10 sztuk, lub
 • tytoń do palenia – 50 g.

Zwolnienie można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, jeżeli suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Wartości dewizowe

Podróżujący przekraczający granicę państwową mają obowiązek zgłoszenia przywozu złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.

Warto podkreślić, że w Polsce obowiązek zgłoszenia środków pieniężnych dotyczy również rezydentów i nierezydentów przekraczających granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi UE (z wyjątkiem podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi UE, które jednocześnie należą do obszaru Schengen).

Środkami pieniężnymi, które zgodnie z rozporządzenia (WE) 1889/2005 oraz polskim prawem dewizowym podlegają zgłoszeniu, są:

 • zbywalne papiery na okaziciela, w tym instrumenty płatnicze na okaziciela, takie jak czeki podróżne, instrumenty zbywalne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne) na okaziciela, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu, oraz instrumenty niekompletne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne), które są podpisane, lecz nie zawierają nazwiska odbiorcy płatności;
 • gotówkę (banknoty i monety będące w obiegu jako środki płatnicze);
 • banknoty i monety (w walucie polskiej i obcej) niebędące w obiegu jako środek płatniczy, lecz podlegające oficjalnej wymianie na taki środek;
 • złoto dewizowe i platyna dewizowa, tj. złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.

Substancje  psychotropowe i odurzające

Przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych jest dozwolony na własne potrzeby lecznicze, jeżeli podróżujący przedstawi zaświadczenie zawierające dane pacjenta, lekarza, leku i organ wystawiający lub uwierzytelniający.

Poza wyżej wskazanymi przypadkami, przewóz lub wywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych jest zakazany, z wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie zezwoleń.

Leki

Osoby przybywające do Polski mogą przywieźć ze sobą, na własne potrzeby lecznicze, bez stosowanego zezwolenie Ministra Zdrowia, produkty lecznicze w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań.

Broń

Zarówno wywóz jaki i przywóz broni, wymaga zgłoszenia takiego przewozu organom celnym oraz uzyskania wymaganych prawem dokumentów uprawniających do jej przewiezienia przez granicę państwową. Podróżujący będący obywatelami UE mogą przywozić i wywozić broń oraz amunicję na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej wydawanej przez państwo UE.

Zwierzęta Domowe

Zwierzęta domowe – psy, koty i fretki (w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk) –  mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza teren UE, jeżeli zwierzę domowe:

– posiada identyfikator (elektroniczny lub w postaci tatuażu – kwestie te  regulowane są bezpośrednio przez każde państwo);
– jest zaszczepione przeciwko wściekliźnie;
– posiada dokumenty potwierdzające fakt szczepienia – paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne.

Rośliny

Rośliny mogą być przywożone na terytorium RP, bez konieczności przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej,  w  następującej ilości:

 • świeże owoce  – 5 kilogramów;
 • świeże warzywa – 5 kilogramów (z wyłączeniem bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L tj.  ziemniaków)
 • kwiaty cięte – 50 sztuk;
 • cięte drzewka choinkowe – 1 sztuka;
 • części roślin iglastych  – 5 sztuk.

Gatunki zagrożone wyginięciem – czego nie przywozić?

Podróżujący, który chce przywieźć z krajów trzecich na teren UE rośliny i zwierzęta będące lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem, może to zrobić jedynie na podstawie wcześniej wydanych dokumentów CITES, wydawanych przez Organy Administracyjne CITES odpowiednich państw.

Ważne! Brak takich dokumentów podczas przewozu powoduje konsekwencje karne związane z popełnieniem przestępstwa.

Poniżej lista przykładowych okazów, których przywóz w bagażu osobistym podróżnego na teren UE, na które nie są wymagane żadne dokumenty (nie dotyczy przesyłek pocztowych):

 • kawior z ryb jesiotrokształtnych – do 125 g na osobę w opakowaniu indywidualnie oznakowanym;
 • przetworzone okazy krokodylowych czyli torebki, buty, paski itp. wyroby – do 4 szt. na osobę ( odstępstwo to nie jest stosowane w przypadku przywozu okazów z aneksu A Konwencji Waszyngtońskiej oraz mięsa i trofeów myśliwskich);
 • muszle skrzydelnika olbrzymiego – do 3 szt. na osobę;
 • pławikoniki – do 4 martwych okazów na osobę;
 • muszle przydaczni – do 3 okazów na osobę, łącznie nie więcej niż 3 kg. Jako okaz należy rozumieć 3 połówki niepasujące do siebie (połówki z 3 różnych osobników) lub całe muszle składające się z 2 pasujących połówek (do 3 szt. całych muszli).

Zgłoszenie celne

Podróżny może dokonać zgłoszenia celnego przywożonych towarów w jednej z następujących form:

– pisemnej (za pomocą formularza SAD);
– elektronicznej (system CELINA, natomiast w stosunku do  procedury wywozowej w systemie ECS);
– ustnej;
– w wyniku dokonania czynności odpowiadającej zgłoszeniu celnemu – np. przejście zielonym pasem.

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października  2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona Dz. Urz. UE L 269 z  10.10.2013, str.1, z późn. zm.);
– Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego  wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009);
– Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r.  w sprawie zwolnienia towarów  przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej  i akcyzy (Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007);
– Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1221, z późn. zm.);
– Rozporządzenie Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 61 z 3.3.1997);
– Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.  43, z późn. zm.);
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 240, poz. 1757);
– strona internetowa: www.finanse.mf.gov.pl

 

Autor: Aplikant Radcowski Marta Szczepanowska
Nadzór redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment