Beautiful Blog

Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie?

Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie?

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane w okresie ważności prawa jazdy przez:

 • Państwo członkowskie Unii Europejskiej. Są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytanii oraz Włochy;
 • Państwo Konfederacji Szwajcarskiej;
 • Państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Mowa tutaj o takich krajach jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria
 • Państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy. Państwa o których mowa to: Republika Południowej Afryki, Albania, Austria, Bahamy, Królestwo Bahrajnu, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Kooperacyjna Republika Gujany, Iran, Izrael, Serbia i Czarnogóra, Kazachstan, Kongo, Kuba, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Monako, Mongolia, Niemcy, Niger, Norwegia, Pakistan, Rosja, Rumunia, San Marino, Senegal, Seszele, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Republika Środkowoafrykańska, Tadżykistan, Tunezja, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe.
 • Państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy. Państwa o których mowa to: Albania, Algieria, Argentyna, Australia, Austria, Bangladesz, Barbados, Belgia, Benin, Botswana, Bułgaria, Burkina Faso, Kambodża, Kanada, Republika Środkowoafrykańska, Chile, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kuba, Cypr, Czechy, Kongo, Dania, Dominikana, Ekwador, Egipt, Fidżi, Finlandia, Francja, Gruzja, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Watykan, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Izrael, Włochy, Jamajka, Japonia, Jordania, Kirgistan, Laos, Liban, Lesotho, Luksemburg, Madagaskar, Malawi, Malezja, Mali, Malta, Monako, Czarnogóra, Maroko, Namibia, Holandia, Nowa Zelandia, Niger, Nigeria, Norwegia, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Korea Południowa, Rumunia, Rosja, Rwanda, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapur, Słowacja, Południowa Afryka, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Syria, Tajlandia, Togo, Trinidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Uganda, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Wenezuela, Wietnam, Zimbabwe
 • Państwo z którym Polska zawarła dwustronną umowę o wzajemnym uznawaniu prawa jazdy. Są to Japonia oraz Republika Korei

Ważne! Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem.

Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy.

KOMU WYDAWANE JEST POLSKIE PRAWO JAZDY?

Prawo jazdy wydawane będzie osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym:

 • Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste;
 • Przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania;
 • Przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście:

 • W urzędzie starostwa powiatowego w twoim miejscu zamieszkania,
 • W urzędzie miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • W urzędzie dzielnicy właściwej dla twojego miejsca zamieszkania – jeśli mieszkasz w Warszawie,
 • W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – jeśli jesteś dyplomatą.

Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie krajowe prawo jazdy, jest zatrzymywane przez organ i niezwłocznie przesyłane do właściwego organu państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY WYMIENIĆ PRAWO JAZDY?

W celu wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie prawo jazdy, musisz  przygotować wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz kilka niezbędnych załączników. Są to:

 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy;
 • Tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej – nie dotyczy krajowych praw jazdy wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej;
 • Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy;
 • Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
 • Uwaga! Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

JAKA JEST OPŁATA ZA WYMIANĘ ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY?

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł. Jeżeli będziesz załatwiać sprawę przez pełnomocnika, to dodatkowo uiszczasz opłatę skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Potwierdzenie wniesienia w/w opłat powinieneś załączyć do wniosku.

ILE TRWA ZAŁATWIENIE SPRAWY W URZĘDZIE?

Sprawa powinna być załatwiona w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku.

W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo nie będące państwem członkowskim Unii Europejskiej, organ musi wystąpić o potwierdzenie danych i informacji zawartych w dokumencie prawa jazdy do organu, który wydał prawo jazdy, co znacząco wydłuża termin realizacji wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),
 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151­­­),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.).

 

Autor: Aplikant Radcowski Marta Szczepanowska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment