Beautiful Blog

Nowe podstawy odmowy wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na rodzaj posiadanej wizy

Nowe podstawy odmowy wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na rodzaj posiadanej wizy

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399, z 2019 r. poz. 577, 622 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) zawiera nowe podstawy odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia Cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (jednolita procedura) oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, z uwagi na cel, na jaki została wydana wiza stanowiąca podstawę wjazdu Cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, odmowa wszczęcia ww. postępowań dotyczy Cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie:

– wizy Schengen lub wizy krajowej wydanych przez władze polskie w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

– wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub znajomych.

Znowelizowana Ustawa przewiduje natomiast możliwość wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez studentów, naukowców lub doktorantów, którzy posiadają wizę krajową lub kartę pobytu z adnotacją „student” lub „naukowiec”, wydane przez  polskie władze. Podobną możliwość mają również naukowcy, studenci lub doktoranci, korzystający z mobilności wewnątrzunijnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Dodatkowo, przewidziano zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla Cudzoziemców, którzy uzyskają zezwolenie na pobyt czasowy po zakończeniu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w celu poszukiwania w Polsce pracy lub planowania założenia działalności gospodarczej. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolniono również członków rodziny naukowca którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu mobilności długoterminowej.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 577) „w 2017 r. polskie organy administracji publicznej właściwe w sprawach migracyjnych zidentyfikowały zjawisko wyzyskiwania kształtu obecnego stanu prawnego dla celów jego obchodzenia. Organy Straży Granicznej odnotowały zjawisko tzw. turystyki wizowej, polegającej na składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli państw trzecich (najczęściej nieeuropejskich), którzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywają bardzo krótko (przyjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dacie bardzo zbliżonej do daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy), zazwyczaj w oparciu o wizę Schengen wydaną przez inne państwo obszaru Schengen, w celu niezwiązanym z trwalszym związaniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia i argumenty, w Ustawie wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano w 116 Ustawy nowej podstawy odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę związanej z tym, że cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej w celu turystycznym oraz w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
  • dodano w 116 Ustawy nowej podstawy odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę związanej z tym, że cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej przez inne państwo obszaru Schengen w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub znajomych,
  • dodano w 131 Ustawy nowej podstawy odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji związanej z tym, że cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej w celu turystycznym oraz w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
  • dodano w 131 Ustawy nowej podstawy odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji związanej z tym, że cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej przez inne państwo obszaru Schengen w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub znajomych.

Powyższe zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. „turystyki pobytowej” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez uniemożliwienie składania wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez Cudzoziemców, którzy przekraczają granicę Polski pod fikcyjnym pretekstem turystycznym lub odwiedzenia rodziny.

Nowe przepisy obowiązują od dnia 27 kwietnia 2019 r.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399, z 2019 r. poz. 577, 622 z późn. zm.)
  • Strona internetowa: https://udsc.gov.pl/

Autor: Aplikant Radcowski Marta Szczepanowska
Nadzór redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment