Beautiful Blog

Nowelizacja ustawy o Cudzoziemcach – zmiany w programie wizowym

CZĘŚĆ I – NOWELIZACJA USTAWY O CUDZOZIEMCACH – ZMIANY W PROGRAMIE WIZOWYM

Ustawa z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ( dalej: „Ustawa” ), podpisana przez Prezydenta RP w dniu 2 listopada 2020r. wprowadza szereg zmian, mających na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy ( kodeks wizowy ), do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2019r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) ( Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009 ) w postępowaniach dotyczących wydawania, cofania i unieważniania wiz pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

Czego dotyczą zmiany?

Dokonane zmiany wprowadzają terminy wydawania wiz krajowych przez Konsula, sposób składania wniosków oraz określają zawartość formularzy o wydanie wizy krajowej. Mianowicie, zgodnie z art. 74a Ustawy, wizę krajową wydaje się, albo odmawia się jej wydania w terminie 15 dni  od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, chyba że wniosek został uznany za niedopuszczalny. W uzasadnionych przypadkach, termin może być wydłużony do 60 dni. W razie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula w terminie 14 dni  od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub krajowej, Konsul rozpatruje wniosek w terminie 14 dni, a nie 7, jak to było dotychczas. Dodatkowo, dodany został ustęp przewidujący m.in. określenie powodów wydania decyzji odmownej.

Powodem odmowy wydania wizy nie może też posiadanie przez cudzoziemca dokumentu podróży, który nie spełnia kryteriów, określonych w Ustawie o Cudzoziemcach. Przypomnę w tym miejscu, iż zgodnie z art. 77 ust 5 Ustawy o Cudzoziemcach, Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument podróży, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiega;
  2. zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
  3. został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.

Dodatkowo, Ustawa wprowadza obowiązek przedstawienia przez Cudzoziemca ubiegającego się o wizę krajową oraz przez cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres swojego pobytu, o ile nie będzie w stanie przedstawić ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie Ustawa umożliwia złożenie wniosku o wydanie wizy  krajowej przez ustanowionego przez sąd/inny właściwy organ opiekuna/kuratora.

Zmianie ulega także opłata skarbowa  za wydanie wiz, które obecnie wynoszą: w przypadku wizy wydawanej przez Komendanta Placówki Straży Granicznej  dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat – równowartość 40 euro, zamiast 35 euro. W pozostałych przypadkach opłata wynosi  równowartość 80 euro, zamiast 60 euro.

Nowelizacja wprowadza także środki pozwalające na wykonanie obowiązków, związanych z przystąpieniem Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Zgodnie z notą dyplomatyczną, przekazującą szczegółowy plan działań w zakresie przystąpienia do programu, dokument ten ustanawia pewien wymóg „niekaralności”, przejawiający  się w tym, aby urzędnicy imigracyjni bez względu na poziom dostępu do informacji niejawnych lub wrażliwych przed powierzeniem dokonywania czynności byli sprawdzani pod względem karalności. Chodzi o czyny zabronione, które odpowiadałyby przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym. Sprawdzenia będą dokonywane przez zasięgnięcie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

CZĘŚĆ II – KOLEJNE UŁATWIENIA W PROCESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU  PRACY I TECHNOLOGII

W poniedziałek 12 listopada 2020r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji okazał się projekt rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii, zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

JAKIE ZMIANY OBEJMUJE PROJEKT?

Z uzasadnienia do projektu czytamy, iż projekt jest przede wszystkim skierowany do obywateli Białorusi, mając na celu wprowadzenie ułatwień dotyczących podejmowania pracy przez obywateli Białorusi w związku z pogarszającą się sytuacją społeczno-polityczną w tym państwie, przez cudzoziemców posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty oraz przez cudzoziemców zatrudnionych w prywatnej służbie domowej członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Są to szczególne ważne postulaty z uwagi na stan epidemii oraz zwiększone potrzeby  kadrowe. Zaznaczono także, ze  projektowane zmiany będzie można stosować także w przypadku, gdyby  projekt został  rozszerzony na inne państwa.

Wcześniej zniesiono zakaz wykonywania pracy przez cudzoziemców ( czytaj: obywatele Białorusi ) przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.

Projekt przewiduje całkowite zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, a także dla cudzoziemców posiadających wizę z adnotacją Poland. Business Harbour. Program Poland. Business Harbour  – jest to kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom IT, start-upom i innym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Źródła:

  1. Projekt Rozporządzenia z  12 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
  2. Uzasadnienie do Projektu Rozporządzenia z  12 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
  3. Ustawa z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  4. Uzasadnienie do Ustawy z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  5. Ustawa o cudzoziemcach ( Dz.U.2019 poz. 1650 )
  6. Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001)
  7. Strona internetowa: https://www.rcl.gov.pl/ 

 

Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment