Beautiful Blog

Nowy typ zezwolenia na pracę – zezwolenie na pracę sezonową

Jedną z najważniejszych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców w 2018 r.  jest wprowadzenie nowego typu zezwolenia na pracę tj. zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową, w porównaniu do pozostałych typów zezwoleń na pracę,  wydaje starosta, na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Mając na uwadze stale zwiększającą się ilość składanych wniosków o wydanie zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy w Urzędach Wojewódzkich, jest to niewątpliwie dobra zmiana, mająca na celu przyspieszenie prowadzonych postępowań. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, o zezwolenia na pobyt w Polsce w 2017 r. ubiegało się do 202 tys. Cudzoziemców, czyli o 33% więcej osób niż w 2016 r.

PRACA SEZONOWA, CZYLI JAKA?

Rodzaje działalności, w których wydaje się zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (dalej: „Rozporządzenie”).  

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 01 stycznia 2018 r. Zgodnie z treścią załącznika do ww. Rozporządzenia, zezwolenie na pracę sezonową można uzyskać, jeżeli podejmie się pracę w następujących podklasach działalności:

 1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo:

  Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, wyłączając działalność usługową (01):

 • Uprawy rolne inne niż wieloletnie ( grupa 01.1)

– Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
– Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;
– Uprawa tytoniu;
– Uprawa roślin włóknistych;
– Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.

 • Uprawa roślin wieloletnich (grupa 01.2)

– Uprawa winogron;
– Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych;
– Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów;
– Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;
– Uprawa pozostałych roślin wieloletnich.

 • Rozmnażanie roślin ( grupa 01.3)
 • Chów i hodowla zwierząt (grupa 01.4)

– Chów i hodowla bydła mlecznego;
– Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów;
– Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;
– Chów i hodowla owiec i kóz;
– Chów i hodowla pozostałych zwierząt.

 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana, grupa 01.5)
 • Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach ( grupa 01.6)

– Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
– Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
– Działalność usługowa następująca po zbiorach;
– Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin.

 1. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Zakwaterowanie (55)

– Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
– Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.

Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56)

– Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne;
– Ruchome placówki gastronomiczne.

 

Kto wydaje zezwolenie na pracę sezonową?

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Kto wnioskuje o wydanie zezwolenia na pracę sezonową?

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

Jako pracodawca,  wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,  składasz w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania.

WIZA W CELU WYKONYWANIA PRACY SEZONOWEJ

W przypadku gdy cudzoziemiec przebywa poza granicami RP i będzie ubiegał się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w tym celu zamierza wjechać na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego, a Ty jako pracodawca spełniasz wszystkie ustawowe warunki, etapy uzyskania zezwolenia na pracę sezonową kształtują się następująco:

Krok 1. Składasz wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w PUP.

Krok 2. Właściwy starosta wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

Krok 3.  Starosta wydaje zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

Krok 4. Zaświadczenie o wpisie przekazujesz cudzoziemcowi, ponieważ jest ono podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno – konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy sezonowej w Polsce. Jest to wiza oznaczona symbolem  D05b.

Krok 5. Po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładasz staroście:

 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP;
 • informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium RP.

Krok 6. Starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową.

WARUNKI WYDANIA ZEZWOLENIA NA WIZĘ SEZONOWĄ

Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane, jeżeli:

 • Wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • Pracodawca dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty (informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli zezwolenie na pracę wydawane jest dla obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy).

Ważne! Wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny tylko 120 dni! Starosta umorzy postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli nie otrzyma potwierdzenia, że cudzoziemiec podejmie pracę w późniejszym terminie.

Ile musisz zapłacić za wydanie zezwolenia na pracę sezonową?

Wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, musisz uiścić opłatę w wysokości 30 zł.

Na jaki okres wydawane jest zezwolenie na pracę sezonową?

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Obowiązki pracodawcy

Jako pracodawca zatrudniający cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, masz obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników na terytorium RP (takich samych jak w przypadku zatrudniania obywateli RP). Przede wszystkim, masz obowiązek podpisać z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej oraz przetłumaczyć ja na język zrozumiały dla cudzoziemca, jeżeli nie posługuje się on językiem polskim.

Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy zwolnieni są z tzw. testu rynku pracy –  pracodawca składając wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla obywateli wymienionych państw, nie musi przedstawić informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Dodatkowo, dla obywateli ww. państw, na wniosek pracodawcy,  starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego) w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, o ile w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku podmiot ten powierzał minimum raz wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Obywatelom ww. państw, istnieje również możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę. Pracodawca jest obowiązany jednak do zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia na co najmniej na dotychczasowym poziomie.

W jakim terminie Twoja sprawa zostanie rozpatrzona?

 • W ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w sprawach w których  nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w sprawach w których trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające;
 • W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem ten, kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Natomiast cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł. Tym samym, warto zadbać, aby zatrudnieni cudzoziemcy, wykonywali swoja pracę legalnie.

 

Stan prawny na dzień 20.02.2018 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2014r r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. 2017 poz. 2348);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2017 poz. 2350);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. 2018 poz. 343);
 • Strona internetowa https://udsc.gov.pl/.

 

 

Autor: Aplikant Radcowski Marta Szczepanowska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment