Beautiful Blog

Obowiązek meldunkowy a numer PESEL

Obowiązek meldunkowy 2018

Ważne zmiany od 1 stycznia 2018 r. dla Cudzoziemców, jak i obywateli polskich wprowadza Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (dalej nowelizacja). Zgodnie z zapowiedzią od 2018r. obowiązek meldunkowy miał zostać zniesiony, jednak przygotowana przez MSWiA ustawa zakłada rezygnację z likwidacji tego obowiązku.

JAKIE SĄ POWODY UTRZYMANIA OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO?

Zgodnie ze stanowiskiem MSWiA pozostawienie obowiązku meldunkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków administracji publicznej, m.in.: realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, ubezpieczeń społecznych, planowania obwodów szkolnych, przeprowadzania referendum lokalnego, a także w związku z obecną sytuacją geopolityczną w Europie i zagrożeniem terroryzmem. 

MELDUNEK 2018: CO SIĘ ZMIENIA?

Uproszczono procedurę zameldowania się zwłaszcza poprzez wprowadzenie jednego formularza meldunkowego oraz umożliwienie dopełnienia tego obowiązku w drodze elektronicznej. Będzie można jednocześnie zameldować się na pobyt stały i wymeldować z pobytu czasowego oraz odwrotnie. Warto przypomnieć, iż dotychczas w takiej formie istniała możliwość jedynie wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego bądź zgłoszenia wyjazdu poza granice Polski i powrotu z wyjazdu zagranicznego. 

ZAMELDOWANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA OBYWATELI POLSKICH

Możliwość zameldowania się za pomocą Internetu będzie miała każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Przewiduje się utworzyć do tego celu e-usługę, która pozwoli na zameldowanie się nawet poza godzinami pracy urzędów.

Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, trzeba dołączyć do wypełnionego formularza jeden z następujących dokumentów elektronicznych, który potwierdzi dane zawarte we wniosku. Może to być:

 • Umowa najmu;
 • Odpis z księgi wieczystej lub wyciąg z działów I i II księgi wieczystej;
 • Decyzja Administracyjna;
 • Orzeczenie sądu.

Natomiast jeżeli nie jesteś właścicielem i nie masz innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować trzeba dołączyć do formularza w formie dokumentu elektronicznego jeden z poniższych dokumentów:

 • Oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu;
 • Dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

W razie niemożności uzyskania wymaganego dokumentu (np. potwierdzającego tytuł prawny) w postaci elektronicznej, dopuszczono dołączenie odwzorowania cyfrowego (skanu) tego dokumentu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości organu, może on zażądać okazania oryginału dokumentu.

KIEDY TRZEBA SIĘ ZAMELDOWAĆ

Zgodnie z art. 27 omawianej Ustawy, Obywatel Polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Należy podkreślić, iż równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Będąc obywatelem Polski, zamieszkującym na terytorium RP, w przypadku dziecka, które urodziło się w Polsce kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje  dziecko. 
 • Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, podczas meldowania urzędnik nada  numer PESEL.
 • Dokonać zameldowania można osobiście, również może to zrobić pełnomocnik.
 • Usługa zameldowania jest bezpłatna, natomiast pozyskanie zaświadczenia na pobyt czasowy  wynosi 17 zł.
 • Jeżeli wszystkie niezbędne dokumenty zostały dołączone, urzędnik dokona zameldowania od razu po otrzymaniu zgłoszenia.

ZAMELDOWANIE DLA CUDZOZIEMCÓW

Zgodnie z art. 41 omawianej Ustawy należy wyróżnić 3 kategorie cudzoziemców:

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obywatelem państwa członkowskiego, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej. Jest on obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jeżeli pobyt nie przekracza 3 miesięcy, nie ma obowiązku zameldowania się.
 1. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej, ale nie spełniający powyższych kryteriów. Jest on obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jeżeli pobyt nie przekracza 3 miesięcy, nie ma obowiązku zameldowania się.
 1. Cudzoziemiec niewymieniony powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

KTO JEST ZWOLNIONY OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO?

Z art. 42 Ustawy wynika, iż od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są, pod warunkiem wzajemności, szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

WAŻNE! Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

GDZIE I W JAKIEJ FORMIE MOŻNA DOKONAĆ ZAMELDOWANIA?

UWAGA!!! Zameldowania w drodze elektronicznej nie może dokonać cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny cudzoziemca, który jest obywatelem jednego z wymienionych powyżej państw.

Mając powyższe na uwadze, należy wywnioskować, iż zameldowania można dokonać w formie pisemnej na jednym z formularzy odpowiednio: zgłoszenie pobytu czasowego/ zgłoszenie pobytu stałego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

KTO MOŻE DOKONAĆ ZAMELDOWANIA ORAZ JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

Zameldowania może dokonać:

 • osobiście osoba dokonująca zameldowania;
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Do wypełnionego i podpisanego formularza należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, trzeba dołączyć do wypełnionego formularza jeden z następujących dokumentów elektronicznych, który potwierdzi dane zawarte we wniosku. Może to być:
  • Umowa najmu;
  • Odpis z księgi wieczystej lub wyciąg z działów I i II księgi wieczystej;
  • Decyzja Administracyjna;
  • Orzeczenie sądu.
 1. Jeżeli nie jesteś właścicielem i nie masz innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, trzeba okazać w urzędzie.
 2. Dodatkowo, w zależności od przynależności do jednej z wyżej wymienionych grup cudzoziemców, należy przedstawić:
  • Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi  tożsamość i obywatelstwo, jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej;
  • Ważny dokument podróży, ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie ma takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
  • Ważny dokument podróży; wizę.
 3. Jeśli twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy/stały/rezydenta długoterminowego UE, trzeba odpowiednio przedstawić:
  • ważny dokument podróży;
  • jeden z następujących dokumentów:
   • tymczasowe zaświadczenie tożsamości Cudzoziemca
   • karta pobytu
   • „Zgoda na pobyt tolerowany”,
   • zezwolenie na pobyt czasowy,
   • zezwolenie na pobyt stały
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

KIEDY ORGAN GMINY ROZSTRZYGA O ZAMELDOWANIU W DRODZE DECYZJI?

 • W przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia dokonanego przez osobę dysponującą lokalem;
 • W przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

DODATKOWE INFORMACJE

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy lub stały na terytorium Polski, z wyjątkiem tych, których pobyt w Polsce ma charakter krótkotrwały lub tranzytowy, automatycznie z urzędu nabywa numer PESEL. Zatem obcokrajowiec, jako osoba objęta rejestrem PESEL ( równocześnie nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca podatnikiem podatku VAT) – nie ma potrzeby występowania o nadanie numeru NIP. PESEL jest identyfikatorem podatkowym.

Okres czasowego pobytu Cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium RP, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo do pobytu.

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP, urodzonych na terytorium RP , jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia odpowiednio według miejsca pobytu stałego lub czasowego rodziców, a w przypadku braku jakiegoklwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik USC nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

Nie dopełnienie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca niebędącego obywatelem:

 • państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • państwa członkowskiego, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Konfederacji Szwajcarskiej

– stanowi wykroczenie karane grzywną.

Usługa zameldowania jest bezpłatna.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy Cudzoziemca kosztuje 17 zł.

 

Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment