Beautiful Blog

Polska bardziej przyjazna Cudzoziemcom

Polska bardziej przyjazna Cudzoziemcom

Zgodnie z najnowszymi danymi, opublikowanymi przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, w 2016 roku blisko 152 tysiące cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jest to 30 % więcej niż w 2015 roku. Blisko 142 tysiące wniosków złożyli obywatele państw trzecich, natomiast tylko 10 tysięcy mieszkańcy Unii Europejskiej.

LIBERALIZACJA PRAWA

Od 3 lat możemy zaobserwować widoczną tendencje wzrostową składanych wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jest to bez wątpienia efekt liberalizacji prawa w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz uproszczenia procedur.
1 maja 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1650),  która między innymi wprowadziła konstrukcję jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę.

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce, na okres dłuższy niż jest wydawana wiza, odbywa się w wydziale do spraw cudzoziemców urzędu wojewódzkiego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Zgodnie ze statystykami, najwięcej wniosków o legalizację pobytu w 2016 roku złożyli obywatele Ukrainy  – 96,5 tyś. podań co stanowi 68 % wszystkich wniosków. Jest to 40 % więcej wniosków niż w 2015 roku. O zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce ubiegali się również Obywatele Białorusi, Chin, Indii oraz Wietnamu. Z obywateli państw należących do Unii Europejskiej najczęściej wnioski składali Niemcy (2,4 tyś.), Włosi (1,1 tyś.), Bułgarzy (0,8 tyś.), oraz Rumunii (około 0,7 tyś.).

OBYWATELE UKRAINY CHCĄ PRACOWAĆ W POLSCE

Zgodnie z przewidywaniami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w przyszłości możemy spodziewać się stale narastającej liczby cudzoziemców legalizujących pobyt w Polsce. Największy wzrost dotyczy obywateli Ukrainy, którzy pod koniec 2016 roku posiadali około 100 tysięcy ważnych dokumentów pozwalających na legalny pobyt na terytorium naszego kraju.

Przyglądając się bliżej statystykom, około 70% zezwoleń na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy wydanych było w związku z pracą na terytorium Polski. Pozostała liczba wniosków wydawana była w związku z edukacją oraz ze względu na więzi rodzinne. 

DANE STATYSTYCZNE URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Liczba osób które w latach 2007-2015 złożyły wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub zamieszkanie na czas oznaczony:

Łączna liczba złożonych wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy lub zamieszkanie na czas oznaczony w latach 2007-2015:

Liczba osób które w 2016 roku złożyły wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub zamieszkanie na czas oznaczony:

 

Autor: Aplikant Radcowski Marta Szczepanowska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment