Beautiful Blog

Ruch bezwizowy w Ukrainą – co ta zmiana oznacza w praktyce?

Ruch bezwizowy w Ukrainą – co ta zmiana oznacza w praktyce?

W dniu 11 czerwca 2017 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania wizy przez Obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej*.
Zniesienie obowiązku wizowego nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

WARUNKI WJAZDU DO STREFY SCHENGEN

Warto podkreślić, że zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z obowiązku spełnienia pozostałych warunków wjazdu, które są określone w Kodeksie Granicznym Schengen. Przede wszystkim, obywatele Ukrainy będą musieli:

 • Posiadać ważny paszport biometryczny,
 • Uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,
 • Posiadać wymagane środki finansowe i ubezpieczenie.

Nie mogą również widnieć w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

DNI POBYTU PODLEGAJĄ SUMOWANIU

PamiętajPobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180 – dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (również sprzed dnia 11 czerwca 2017 r.). Zgodnie z regulacjami unijnymi, wszystkie pobyty krótkoterminowe cudzoziemców są sumowane.

KIEDY ZEZWOLENIE NA WJAZD MOŻE ZOSTAĆ COFNIĘTE?

W celu usprawnienia ruchu bezwizowego, Państwowa Służba Graniczna Ukrainy wyposażyła wszystkie międzynarodowe przejścia graniczne w środki kontroli biometrycznej.

Służba konsularna ukraińskiego MSZ wymieniła na swojej stronie na Facebooku, w jakich przypadkach po wprowadzeniu ruchu bezwizowego obywatelom Ukrainy można nie zezwolić na przekroczenie granicy z krajami UE. Według informacji MSZ, zezwolenie na wjazd do krajów UE może zostać cofnięte, jeśli obywatel:

 • Znajduje się na liście osób, stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Znajduje się na liście osób, których wjazd do przynajmniej jednego z państw UE jest zabroniony,
 • Został skazany w którymkolwiek kraju UE za przestępstwa karne przewidujące karę pozbawienia wolności na okres co najmniej jednego roku,
 • Jest adresatem decyzji o wydaleniu z kraju przyjmującego, w szczególności w przypadkach nielegalnego pobytu,
 • Jeśli istnieją dowody na jego udział w działalności przestępczej lub dowody zamiaru brania udziału w takiej działalności,
 • Nie posiada wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzających cel podróży.

Departament służby konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, poinformował również, że przedstawiciele służby konsularnej będą obecni na wielu polskich przejściach granicznych w pierwszy dzień funkcjonowania ruchu bezwizowego między Ukrainą i UE. W wystosowanym oświadczeniu wskazano, że: 

“W celu kontroli i monitorowania sytuacji w punktach kontrolnych na terenie granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 czerwca od 8.00 do 15.00 czasu lokalnego będzie zapewniona obecność konsularna Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej i Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie w kluczowych punktach kontrolnych “Dorohusk”, “Zosin”, “Medyka”, “Hrebenne”, “Korczowa”, w międzynarodowym porcie lotniczym im. F. Chopina w Warszawie”.

PODRÓŻ DO TURCJI

Powołując się na informacje udostępnione przez portal „Ukrinform”, warto również przypomnieć, że Turcja oficjalnie zatwierdziła umowę o podróżach obywateli Ukrainy na podstawie dowodów osobistych bez paszportu. Obywatele Ukrainy będą mogli jeździć do Turcji, a także przemierzać jej terytorium tranzytem bez paszportu, posiadając dowód osobisty. Zgodnie z poprzednimi regulacjami, obywatele Ukrainy mogą znajdować się w Turcji nie dłużej niż 90 dni na każde 180 dni. Na takich samych zasadach Ukrainę mogą odwiedzać obywatele Turcji. Obywatele Ukrainy, którzy nie są posiadaczami dowodów osobistych, będą mogli podróżować do Turcji, jak i przedtem – na podstawie paszportu zagranicznego bez konieczności uzyskiwania wiz.

MINIMALNE KWOTY JAKIE MUSISZ POSIADAĆ PRZY PRZEKRACZANIU GRANICY

W związku ze zniesieniem obowiązku wizowego, UE uruchomiła stronę internetową o zasadach korzystania z trybu bezwizowego, skierowaną do Obywateli Ukrainy, określając jaką minimalnie kwotę pieniędzy muszą mieć ze sobą Ukraińcy podczas bezwizowego przekraczania granicy.

Najmniejsze wymagania są na Węgrzech – 3,2 euro na dzień, największe zaś w Hiszpanii – 71 euro dziennie, a przy sobie należy mieć co najmniej 637 euro.

Jeżeli, jako obywatel Ukrainy, chcesz jechać do Belgii i zatrzymać się w hotelu, to powinien mieć średnio 95 euro dziennie. W przypadku podróży do konkretnych osób w danym kraju, wymagana kwota jest znacznie niższa i wynosi jedynie 45 euro dziennie.

W przypadku pozostałych krajów posiadanie minimalnych kwot pieniężnych kształtuje się następująco:

 • Norwegia – 500 koron norweskich (1580 hrywien),
 • Szwecja – 47 euro dziennie (1370 hrywien),
 • Finlandia – 30 euro dziennie (880 hrywien),
 • Łotwa – 14 euro dziennie (400 hrywien),
 • Litwa – 40 euro na dzień (1100 hrywien),
 • Estonia – 86 euro dziennie (2,5 tysiąca hrywien),
 • Holandia – 34 euro (1000 hrywien),
 • Polska – 300 złotych (2 tysiące hrywien) w trakcie pobytu do trzech dni- jeśli pobyt trwa dłużej niż trzy dni 100 złotych (800 hrywien),
 • Niemcy – 45 euro dziennie (1300 hrywien).

Niektóre kraje, jak Austria i Luksemburg, określają kwotę indywidualnie.

ZNIESIENIE OBOWIĄZKU WIZOWEGO A ZEZWOLENIE NA POBYT

Ważną kwestią jest pobyt na terytorium RP cudzoziemców, w trakcie toczącego się przed wojewodą postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. W przypadku, gdy wniosek  został złożony w urzędzie w terminie oraz nie zawiera braków formalnych, to w dokumencie podróży wnioskodawcy zostaje umieszczana stosowna stampila, potwierdzająca złożenie wniosku.

Jak wskazuje ppor. SG Agnieszka Golias, rzecznik prasowy KGSG, posiadanie w paszporcie stampili potwierdzającej złożenie w terminie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, nie jest podstawą do przekroczenia granicy państwowej na wjazd do Polski. W przypadku, gdy cudzoziemiec posiada w dokumencie podróży ww. stampilę jest uprawniony do wjazdu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym wyłącznie, jeżeli nie wykorzystał, w okresie przed procedurą i w jej trakcie, 90 dni pobytu w okresie 180-dniowym. Jeżeli okres pobytu cudzoziemca w ruchu bezwizowym został już wykorzystany, ponowny wjazd do RP może nastąpić na podstawie wizy długoterminowej.

POBYT NA STAMPILI

Uwaga! Do obliczenia dozwolonego okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego nie wlicza się okresu pobytu na samej stampili, natomiast należy mieć na uwadze, że okres pobytu na stampili rozpoczyna się nie z dniem jej otrzymania, lecz z dniem wyczerpania okresu pobytu, do którego cudzoziemiec był uprawniony w ramach ruchu bezwizowego. To oznacza, że dopiero po wykorzystaniu całego okresu pobytu przysługującego w ramach ruchu bezwizowego, następuje płynne przejście na uprawnienia wynikające ze złożenia w terminie wniosku na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.

ZNIESIENIE OBOWIĄZKU WIZOWEGO A MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRACY 

Zgodnie z informacją podaną przez ppor. SG Agnieszkę Golias, Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Osoby, które szukają pracy samodzielnie lub przez pośredników, muszą być ostrożne i pamiętać, że legalnie będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski tylko w przypadku posiadania odpowiednich dokumentów. Jak zaznaczył w swoim przemówieniu zastępca przewodniczącego Państwowej Służby Zatrudnienia Serhij Krawczenko:

„Na granicy z Polską mogą was zapytać, dokąd jedziecie. Jeśli wskazujecie, do kogo jedziecie, a pracodawca nie potwierdza tego, to po prostu odmawiają wjazdu”.

Przypominając obowiązujące przepisy imigracyjne w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, osoby, których podstawą pobytu jest praca, powinny w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pozostali cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i chcieliby podjąć pracę w Polsce, mogą legalnie pracować, pod warunkiem że posiadają zezwolenie na pracę. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
Stan prawny na dzień 08 czerwca 2017 r.

 

ŹRÓDŁA:

* Powyższa regulacja jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z  dnia 17 maja 2017 r., zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. UE L 133 z dnia 22 maja 2017 r.)

 

Autor: Aplikant Radcowski Marta Szczepanowska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment