Beautiful Blog

Zasady podejmowania oraz odbywania studiów przez Cudzoziemców w polskich szkołach wyższych

Zasady podejmowania oraz odbywania studiów przez Cudzoziemców w polskich szkołach wyższych

Co roku rośnie liczba Cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. W roku akademickim 2016/2017 uczyło się w Polsce 65 096 studentów z zagranicy. Główną grupą obcokrajowców w Polsce są studenci z Ukrainy (53,5 proc.). Drugą Białorusini. Przyczynami tak mocnego zainteresowania:

 • Perspektywy i europejski dyplom;
 • Wysoki poziom kształcenia, proces boloński;
 • Konkurencyjne ceny studiowania i zakwaterowania;
 • Polskie pochodzenie.

STRUKTURA STUDIÓW W POLSCE

Polski system szkolnictwa wyższego oparty jest na trójstopniowej strukturze studiów.

Studia I stopnia – studia zawodowe, które przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Aby podjąć studia I stopnia należy wcześniej ukończyć szkołę średnią i zaliczyć egzamin maturalny.

Studia II stopnia – studia zawodowe kończące się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego tytułu. Wymagane jest ukończenie studiów I stopnia.

Jednolite studia magisterskie –  to studia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Obowiązują na takich kierunkach, jak m.in. farmacja, prawo, psychologia, medycyna.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego można kontynuować naukę na:

 • studiach trzeciego stopnia , czyli doktoranckich;
 • studiach podyplomowych.

NA JAKICH WARUNKACH MOGĄ STUDIOWAĆ CUDZOZIEMCY?

Przede wszystkim należy wskazać, że studia na państwowych uczelniach na studiach dziennych są dla obywateli polskich nieodpłatne. Studia wieczorowe i zaoczne na uczelniach publicznych są odpłatne. Wysokość opłat ustala uczelnia.

Co do zasady Cudzoziemcy mogą podejmować studia na :

 1. zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 2. warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

 STUDIA NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

Do podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP,
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 j.t., z późn. zm.),
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

JAKIE MAJĄ PRAWA PO PRZYJĘCIU NA STUDIA?

Cudzoziemcy, podejmujące studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  nabywają prawo do ubiegania się o:

 1. stypendium socjalne i zapomogi,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

STUDIA NA ZASADACH INNYCH  NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH

Co do zasady są to głównie:

 1. obywatele państw trzecich,
 2. osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz
 3. obywatele państw członkowskich UE, EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych.

UWAGA!

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka mają alternatywną możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia i odbywania ich:

 1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem,
 1. w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP, przy czym podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Cudzoziemcy ci mogą ubiegać się o:

 • stypendium Rządu RP – stypendia te przyznają na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą:
 • minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego – osobom kształcącym się w uniwersytetach, uczelniach technicznych, ekonomicznych, rolniczych i sportowych,
 • minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego – osobom kształcącym się w uczelniach artystycznych,
 • minister właściwy ds. zdrowia – osobom kształcącym się w uczelniach medycznych.

Co rok określa się ilość miejsc.

 • stypendium Rządu innego państwa – przyznawane cudzoziemcom, którzy podejmują studia na podstawie umów międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje swojego kraju odpowiedzialne za wymianę akademicką z zagranicą. Nie ponoszą opłat za studia.;
 • podjęcie nauki bez odpłatności i świadczeń stypendialnych – mogą aplikować cudzoziemcy w ramach umów międzynarodowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd. Nie ponosi opłat, ale nie otrzymuje stypendium.
 • na zasadach odpłatności – minimalna wysokość opłat za studia wynosi w Polsce 2000 euro za rok akademicki i jest różna w poszczególnych uczelniach. Przy opłacie za pierwszy rok obowiązuje jednorazowa opłata (rekrutacyjna) w wysokości 200 euro.Na uzasadniony wniosek cudzoziemca rektor uczelni może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie. Kształcenie na studiach prowadzonych w języku angielskim lub innych językach obcych jest odpłatne.

JAK ZALEGALIZOWAĆ SWÓJ POBYT W POLSCE NA PODSTAWIE STUDIÓW?

 Gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia, można ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie ww celu.

 1. Jeżeli jesteś absolwentem polskiej uczelni oraz poszukujesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy, to możesz ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli okoliczności uzasadniają twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu poszukiwania pracy przez absolwenta polskiej uczelni udziela się na okres 1 roku.

PRACA BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Warto wskazać, że praca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalna w przypadku cudzoziemców:

 1. będących studentami studiów stacjonarnych odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. będących studentami, którzy wykonują pracę w ramach staży zawodowych, do których odbywania kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów;
 3. będących studentami, którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;
 4. będących studentami szkół wyższych lub uczniami szkół zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej;
 5. będących absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych.

Źródła:

 

Autor: Aplikant Radcowski Hanna Rakitskaya
Nadzór redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment