Beautiful Blog

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy

Od 3 lat stale rośnie liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski. Zgodnie z informacjami wskazanymi przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, w pierwszej połowie 2017 roku, zezwolenia na pobyt czasowy otrzymało około 62 tys. cudzoziemców (jest to 87 proc. wszystkich decyzji). W związku ze stale zwiększającą się liczbą osób legalizujących pobyt w Polsce, jak również ze względu na uproszczenie procedur uzyskiwania zezwoleń, przedsiębiorcy coraz chętniej zatrudniają cudzoziemców.

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce związane jest z legalizacją jego pobytu oraz uzyskaniem wymaganych pozwoleń na pracę. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, cudzoziemiec pracujący w Polsce, może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę w ramach jednolitej procedury.  Pracodawca ma możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało go m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego podjąć pracę w Polsce.

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy w 2020 roku wymaga posiadania uprawnienia do pobytu na terytorium Polski oraz uprawnienia do podjęcia zatrudnienia. Aby Ukrainiec mógł pracować legalnie w Polsce muszą być spełnione dwa warunki.

Obywatel Ukrainy przebywając w RP na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, powinien w celu podjęcia legalnej pracy uzyskać zezwolenie na pracę. Istnieje również możliwość zatrudnienia pracownika z Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Najbardziej uproszczoną i najszybszą formą legalnego zatrudnienia Ukraińców przez polskiego pracodawcę jest powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia.

JAK ZAREJESTROWAĆ OŚWIADCZENIE?

W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy. Do wniosku o wydanie w/w oświadczenia należy dołączyć pierwszą stronę paszportu oraz dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.  Następnie Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Pracodawca powinien w dniu rozpoczęcia pracy przez Ukraińca zawiadomić pisemnie o tym urząd pracy. Jeśli Ukrainiec nie podejmie zatrudnienia, pracodawca zobowiązany poinformować o tym urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Ukrainiec powinien wykonywać pracę na podstawie pisemnej umowy zawartej z pracodawcą na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Pracodawca zatrudniający Ukraińca lub innego cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego dotyczące m.in.: zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzania składek, podatku dochodowego czy stosowania przepisów prawa pracy.

JAK ZATRUDNIĆ RACOWNIKA NA DŁUŻSZY OKRES?

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić pracownika z Ukrainy na większy okres niż 6 miesięcy ma obowiązek złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć do Wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu zatrudniającego. Zezwolenie na pracę wydawane jest dla konkretnego cudzoziemca i określa informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, stanowiska lub rodzaju pracy i okresu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na pracę jest wydawane w 3 egzemplarzach. Dwa egzemplarze w/w zezwolenia otrzymuje pracodawca, który jest zobowiązany do przekazania jednego z nich zatrudnionemu cudzoziemcowi.

W czasie pandemii automatycznie przedłużają się zezwolenia na pracę do upływu 30. następującego po dacie odwołania stanu epidemii – moc wymienionych zezwoleń na pracę i oświadczeń, których okres ważności przypadł lub przypadnie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, tj. po 13 marca 2020 r. Przedłużenie legalności w/w dokumentów następuje automatycznie bez konieczności podejmowania dodatkowych kroków przez obcokrajowca lub pracodawcę ani zgłaszania wniosków, a dalsza legalna praca w czasie pandemii, po wygaśnięciu zezwoleń, nie wymaga kolejnej decyzji administracyjnej.

Natomiast nowe regulacje nie zwalniają pracodawców z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę czy oświadczenia, jeśli zamierzają zatrudnić nowego pracownika-cudzoziemca.

 

Źródła:

  • Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650 z późn. zm.);
  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 645);
  • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r.

 

Autor: Julia Pasternak
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment