Beautiful Blog

Zmiana zasad przekraczania granicy z RP

Uwaga! Zmieniły się zasady przekraczania granicy z Rzeczpospolitą Polską – aktualizacja na dzień 13.06.2020r.

Na wstępie należy przypomnieć, iż zgodnie z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, od 15 marca 2020r. tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostały wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.2020 poz. 1031 ), (dalej: “Rozporzędzenie” ) zakończone zostały kontrole graniczne na całym odcinku granicy wewnętrznej w nocy z 12 na 13 czerwca 2020r. 

Powyższe złagodzenie odnosi się tylko do granic wewnętrznych. Nadał obowiązują obostrzenia, dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski spoza UE.

Nawiązując do w/w rozporządzenia, od soboty 13 czerwca będzie można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Nie będą prowadzone kontrole graniczne, a osoby wjeżdżające do Polski nie będą poddani obowiązkowej kwarantannie.

KTO OBECNIE MOŻE WJECHAĆ DO POLSKI?

Obecnie, na terytorium Polski mogą wjechać:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
  • wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  • przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy. Nie ma zamkniętego katalogu dokumentów, potwierdzających fakt wykonywania pracy w Polsce oraz kt. cudzoziemcy muszą okazać funkcjonariuszom SG w czasie realizacji czynności związanych z odprawą graniczną na wjazd do Polski.
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu;
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców;
 • uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020r. (Dz.U.2020 poz. 435 )  z kolejnymi zmianami.

OD 13 CZERWCA NA TERYTORIUM POLSKI MOGĄ WJECHAĆ:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu;
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Warto dodać, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkretny przypadek jest weryfikowany każdorazowo podczas przekraczania granicy.

W związku z otwarciem granic wewnętrznych, sukcesywnie są uruchamiane połączenia kolejowe i lotnicze.

KTO NIE JEST OBJĘTY KWARANTANNĄ PO WJEŹDZIE DO POLSKI?

Po przekroczeniu granicy  RP w ramach czynności zawodowych, nie muszą odbywać kwarantanny:

 • członkowie załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy  administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,
 • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,
 • osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
 • pracownicy obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Dodatkowo, z obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy z Polską, zwolnione są:

 • uczniowie i studenci pobierający naukę w RP,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujący zadania służbowe,
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 • inspektorzy administracji morskiej
 • obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w celu przejazdu przez terytorium na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Źródła:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.2020 poz. 1031 ),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020r. (Dz.U.2020 poz. 435 ) z kolejnymi zmianami,
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.2020 poz. 964 ).

 

Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment