Beautiful Blog

Zmiany w zatrudnianiu Cudzoziemców. Nowelizacja ustawy o Cudzoziemcach

ZMIANY W ZATRUDNIENIU CUDZOZIEMCÓW. NOWELIZACJA USTAWY O CUDZOZIEMCACH

 W dniu 19 listopada 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 JAKIE SA ZAŁOŻENIA PROJEKT?

Celem projektu jest  usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.  Proponuje się również skrócenie długości trwania  poszczególnych postępowań. Wprowadzone zostaną także zmiany dotyczące postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.

Od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost liczby zatrudnianych cudzoziemców na polskim rynku pacy. W związku z powyższym rośnie również liczba składanych wniosków  o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, co zresztą przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na załatwienie tych spraw. Obecnie, średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku  pobytowego wynosi około 7 miesięcy. Niewątpliwie, tak długi czas rozpatrywania sprawy przekłada się zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe cudzoziemca, który wówczas jest pozbawiony możliwości swobodnego poruszania się przez cały czas trwania procedury, a nawet załatwiania niektórych potrzeb życiowych. Konsekwencją tak przewlekłego w czasie postępowania jest porzucanie przez cudzoziemca dotychczasowych warunków oraz dalsza imigracja.

W związku z ogłoszeniem  stanu epidemii na terytorium RP w marcu 2020r., wprowadzone przez polski rząd szczególne rozwiązania dla cudzoziemców na czas pandemii pozwoliły zatrzymać się w kraju na dłużej wielu pracownikom zagranicznym. Niemniej, rozwiązania ustawowe mają jedynie charakter czasowy, a popyt na siłę roboczą zza granicy jest coraz bardziej odczuwalny.

 Powyższe stało impulsem do optymalizacji  poszczególnych procedur oraz do wprowadzenia właściwych i adekwatnych rozwiązań

 JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA?

 Wśród najważniejszych zmian należy odznaczyć:

Rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.
W praktyce oznacza to,  że cudzoziemcy nie musieliby więcej dostarczać do urzędu umów najmu lokalu mieszkalnego lub potwierdzenia własności mieszkania przy składaniu wniosku o pobyt stały lub tymczasowy. Ponadto, nie będzie już weryfikowana całościowo sytuacja majątkowa cudzoziemca, także w kontekście osób pozostających na jego utrzymaniu, ale jednocześnie wymagane będzie, aby wynagrodzenie cudzoziemca nie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę bez względu na rodzaj stosunku prawnego oraz wymiar czasu pracy. Kwota wynagrodzenia jest określana w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia.

Proponuje się ustanowienie podstawy prawnej do uznania, że cudzoziemiec spełnia wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego  rzez fakt, iż cudzoziemcowi na skutek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zostanie powierzona praca, z której będzie wynikał obligatoryjny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.
Powyższe oznaczałoby, że za spełnienie przesłanki posiadania ubezpieczenia zdrowotnego uznać należy możliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym cudzoziemca, który rozpocznie aktywność zawodową  dopiero w bezpośrednim następstwie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Przewiduje się wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.
Proponuje się rozwiązania pozwalające na wprowadzenie pierwszeństwa w rozpatrywaniu spraw o wydanie zezwolenia na pracę dla pracodawców mających strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Ma to stanowić element przyciągający dla przedsiębiorców zagranicznych chcących zainwestować w Polsce.

Proponuje się poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę o zmianę nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków, lub zwiększenie wymiaru czasu pracy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.
Powyższe okoliczności  nie powodują bowiem istotnej zmiany warunków udzielonego zezwolenia.  Cudzoziemiec nie będzie musiał wówczas występować z wnioskiem o zmianę lub wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Przewiduje się również wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Dotychczas przepis  nie przewidywał możliwości zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w związku ze zmianą podmiotu powierzającego wykonywanie pracy wskazanego w decyzji. Projekt z kolei zakłada możliwość zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z ww. powodu w ramach okresu ważności dotychczas udzielonego zezwolenia. Projekt przewiduje wprowadzenie formularza wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także wprowadzenie opłaty skarbowej z tytułu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w wysokości 220 zł.

Wprowadzone zostało rozwiązanie dotyczące odniesienia wynagrodzenia, jako wymogu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ( blue card ) do przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia, a nie w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy.

Zostaną wprowadzone zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które  polegają na wydłużeniu do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń. Przewiduje się jednocześnie likwidacja 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń.

Poza wymienionym rozwiązaniami, projekt również przewiduje  skrócenie okresów rozpatrywania spraw w Urzędach Wojewódzkich do 60 dni w sprawach o pobyt czasowy w pierwszej instancji liczonych w sposób szczególny, od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostały uzupełnione”, a w przypadku wnioskowania na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE do 6 miesięcy. Ponadto projekt zakłada digitalizacje procesu, wymianę korespondencji  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zaproponowane zmiany maja sprawić, że zatrudnienie cudzoziemca w Polsce stanie się prostsze i sprawniejsze. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przewiduje się wejście w życie nowych przepisów w 2022 roku.

Jeśli potrzebujesz pomocy w procedurze legalizacji pobytu lub pracy i nie wiesz jakie dokumenty będą potrzebne, skontaktuj się ze specjalistą, który udzieli fachowej pomocy w konkretnej sprawie i załatwi wszystkie formalności za Ciebie.

 Źródła:

  1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r.  Cudzoziemcach ( Dz. U. 2013 poz. 1650 )
  2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 1681 )
  3. Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 1681 )

Autor: Radca Prawny Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment