Beautiful Blog

Ułatwienia dla Cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia w czasie stanu epidemii

Ułatwienia dla Cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia w czasie stanu epidemii

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”).

Ponadto, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Uprzednio, na podstawie uchylonego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego.

Ułatwienia dla cudzoziemców – pobyt czasowy na terytorium RP

Zgodnie z przepisami Ustawy, jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Ponadto, ustawa zakłada, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu, o który mowa powyżej, uważany jest za legalny w rozumieniu ustawy o cudzoziemcach, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie. Przepisy te mają odpowiednie zastosowanie również do terminów odnoszących się do zezwoleń na pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jak również do terminu w zakresie wniosku o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.

Zgodnie z Ustawą, punktem odniesienia w obliczaniu terminów legalności pobytu jest okres obowiązywania obecnie stanu epidemii i uprzednio stanu zagrożenia  epidemicznego.

Przypominam, że stosowanie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wcześniej, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przedłużenie legalnego pobytu obejmuje zatem okres od dnia 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że cudzoziemiec musi złożyć wniosek o pobyt czasowy na terytorium RP w wydłużonym Ustawą terminie, inaczej jego pobyt będzie uznawany za nielegalny.

Kolejno, przepisy Ustawy zakładają, że jeżeli  ostatni  dzień  okresu  pobytu  cudzoziemca  na  podstawie wizy krajowej przypada w okresie obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres  ważności  tej  wizy  ulegają  przedłużeniu  z  mocy  prawa  do  upływu  30  dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Ponadto, w ww. przypadku, w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

W uchwalonych przepisach Ustawy możemy również znaleźć analogiczne zapisy dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy tj. jeżeli  ostatni  dzień  okresu  ważności  zezwolenia  na  pobyt  czasowy  przypada  w  okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym  przypadku,  nie  wydaje  się,  ani  nie  wymienia się karty pobytu!

Ułatwienia dla cudzoziemców – legalność zatrudnienia na terytorium RP

Zgodnie z przepisami Ustawy, jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Powyższy przepis stosujemy odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

W przypadku wydłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę na podstawie powyższej regulacji, wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego na podstawie Ustawy.

Wprowadzono również zmianę w zakresie ważności oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Co więcej, ten dodatkowy okres wykonywania pracy na podstawie wydłużonego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nie będzie wliczany do określonych limitów okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia, tj. limitu, zgodnie z którym, cudzoziemiec może wykonywać pracę w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, wpisane do ewidencji oświadczeń przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

W tym miejscu również przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wcześniej, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Daty te są podstawą do obliczania okresów legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w okresie obowiązującego stanu epidemii.

Stan prawny na dzień 02 kwietnia 2020 r.

Źródła:

  • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568);
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 278).

 

Autor: Aplikant Radcowski Marta Szczepanowska
Nadzór redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment