Na zniesienie wiz do USA obywatele polscy czekali od wielu lat. Wreszcie Polska została włączona do Programu Ruchu Bezwizowgo ( Visa Waiver Program ) i od 11 listopada 2019r. polacy będą mogli bez wiz podróżować do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych. Jak działa program oraz jakie warunki należy dopełnić zostanie omówione w niniejszym artykule. REJSTRACJA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE WERYFIKACJI (ESTA) Obowiązkiem osób wyjeżdżających

Jednym z rodzajów zezwolenia na pobyt czasowy, które wydawane jest cudzoziemcom, jest zezwolenie na pobyt czasowy dla małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki udzielenia tego rodzaju zezwolenia regulują przepisy ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (dalej: „Ustawa”). Zgodnie z art. 158 Ustawy:\r\n\r\n„1. Zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy:  pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez: Państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub  państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w okresie ważności prawa jazdy. Do  państw członkowskich Unii Europejskiej należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia,