Beautiful Blog

Zmiany w podatkach

ZMIANY W PODATKACH

Rok 2019 przyniósł szereg zmian w podatkach, m.in.: nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Ordynacji Podatkowej.

Dlatego w niniejszym artykule krótko omówimy istotne zmiany, które zaczęły oraz zaczną obowiązywać w roku 2019.

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIE LEASINGU, NABYCIA I UŻYWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FIRMACH.

Przed 2019r., wykorzystanie prywatnego pojazdu osobowego w prowadzonej działalności gospodarczej wiązało się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów PIT. W kosztach podatkowych ewidencjonowane były wydatki zgodnie z limitem kilometrówki, który należało odpowiednio wyliczyć. Wydatki związane z zakupem paliwa oraz wydatki eksploatacyjne o ile nie przekraczały wysokości wyliczonego limitu stanowiły koszt uzyskania przychodu. Natomiast od stycznia 2019r. obowiązek prowadzenia tzw. kilometrówki w przypadku używania prywatnego pojazdu osobowego w prowadzonej działalności gospodarczej został zlikwidowany. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 znowelizowanej ustawy o PIT podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej użytkują prywatny pojazd osobowy, mają prawo do ujmowania w kosztach wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdu oraz jego ubezpieczeniem do wysokości limitu 20%.

Do końca roku 2018 więkstość przedsiębiorców korzystała z umów leasingu operacyjnego, jako że było to opłacalne, ponieważ ujmowanie kosztów dotyczących spłaty rat leasingowych nie było w żaden sposób ograniczone. Przedsiębiorca miał prawo do ujmowania w kosztach podatkowych rat leasingowych w pełnej wysokości.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a ww. Ustawy: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt. 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Z powyższego wynika, że możliwość użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu czy dzierżawy lub umów o podobnym charakterze ogranicza się do prawo do ujęcia w kosztach podatkowych wydatków dotyczących spłaty rat w proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu.

Ważne! Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019r. będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu 150 tys. zł. Natomiast w razie wprowadzenia zmian warunków umowy, nowe zasady będą miały zastosowanie.

Limity amortyzacyjne:

Od 1 stycznia 2019r. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ww ustawy, kosztu uzyskania przychodu nie stanowią odpisy dotyczące umorzenia wartości początkowej samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości pojazdu, przewyższające kwoty:

  • 225 000 zł – w przypadku pojazdów elektrycznych,
  • 150 000 zł – w przypadku pozostałych pojazdów osobowych (spalinowych i hybrydowych).

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca ma prawo do pomniejszania przychodu o odpisy amortyzacyjne dotyczące zużycia pojazdu osobowego zgodnie z limitem 150 000 zł lub 225 000 zł. Powyższe zasady będą miały zastosowanie również do przedsiębiorców, kt. wprowadzili pojazd osobowy do ewidencji środków trwałych przed rokiem 2019.

Wydatki eksploatacyjne:

Przedsiębiorca, który użytkuje pojazd osobowy wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma prawo ująć wydatki dotyczące pojazdu w kosztach w pełnej wysokości, jednak będzie musiał udowodnić, że pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w celach firmowych.

Natomiast przedsiębiorca, który użytkuje pojazd w celach prywatnych oraz w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ma prawo do odliczenia kosztów do wysokości 75%.

Ubezpieczenie:

Wydatki związane z zakupem ubezpieczenia OC i NNW nie zostały objęte limitem ani dla przedsiębiorców użytkujących pojazd wyłącznie w celach prowadzenia działalności gospodarczej, ani w celach mieszanych, a zatem można odliczyć w całości.

ZMIANY W PODATKU PIT

Nowością stało się wprowadzenie tzw. usługi Twój e-PIT. Od roku 2019 do obowiązku urzędników należeć będzie przygotowanie właściwych deklaracji podatkowych PIT-37 i PIT-38. Przedmiotowa deklaracja będzie przygotowywana w oparciu o poprzednie zeznania podatkowe, z uwzględnieniem części ulg podatkowych.To podatnik sam zadecyduje czy  chce skorzystać z Twojego e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

  • Dla kogo usługa będzie dostępna? W 2019r. usługa będzie dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych tj. ci, kt. składają PIT-37 lub PIT-38.
  • Kiedy będzie można skorzystać z usługi? Usługa zostanie udostępniona od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. 
  • Jak wygląda zwrot podatku przy skorzystaniu z usługi twój e-PIT? Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych został skrócony z 3. miesięcy do 45. dni, o ile zeznanie zostanie złożone drogą elektroniczną. Termin 45 dni jest terminem maksymalnym.

WAŻNE!

W sytuacji, gdy podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT, ani nie odrzuci przygotowanego zeznania, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Jeżeli z przygotowanego zeznania będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku, a za okres od 1 maja do upływu 7-dniowego terminu podatnikowi nie będą naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.

KWOTA WOLNA OD PODATKU

W roku 2019 kwotą wolną od podatku (od kt. nie zostanie odprowadzony podatek ) jest kwota 8000 złotych. Czyli podatnicy zarabiający mniej ww. kwoty w skali roku zwolnieni zostaną z obowiązku zapłaty podatku.

NOWA STAWKA CIT

Od 1 stycznia 2019r. została wprowadzona obniżona stawka 9% dla niektórych podatników podatku CIT. W tym miejscu należy przypomnieć, że wcześniejsza stawka wynosiła 15%.

Kogo dotyczy nowa stawka?

  • z nowej stawki mogą skorzystać podatnicy ( tzw. mały podatnik), których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w zł, a także z pewnymi wyjątkami, podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. rok 2018 poz. 2159). wprowadza natomiast szereg wyjątków, kiedy to obniżona stawka nie będzie miała zastosowania.

DODATKOWE INFORMACJE

Zwolnienie z PIT pracowników do 26 r.ż. – planowane jest zwolnienie osób  poniżej 26 r.ż. od obowiązku zapłaty podatku PIT w przypadku gdy są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie oraz zarabiają mniej niż 7000 zł netto miesięcznie ( próg nie został ostatecznie ustalony). Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dalej będą musiały rozliczać podatki. Powyższe zapowiedzi są na etapie negocjacji, planowany termin wprowadzenia – lato bieżącego roku.

 Źródłа:

 

Autor: Aplikant Radcowski Hanna Baszyńska
Nadzór Redakcyjny: Radca Prawny Paweł Tokarski

Post a Comment