ZMIANY W ZATRUDNIENIU CUDZOZIEMCÓW. NOWELIZACJA USTAWY O CUDZOZIEMCACH  W dniu 19 listopada 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  JAKIE SA ZAŁOŻENIA PROJEKT? Celem projektu jest  usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.  Proponuje się również skrócenie długości trwania  poszczególnych postępowań. Wprowadzone zostaną

Jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące oraz jeżeli celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy, powinieneś złożyć wniosek o  wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W tym przypadku, nie musisz wcześniej wnioskować o wydanie osobnego zezwolenia na pracę, ponieważ jednolite zezwolenie poświadcza prawo do wykonywania pracy na rzecz Twojego pracodawcy i na warunkach określonych w tym zezwoleniu. Cudzoziemiec, który jest zwolniony z obowiązku posiadania

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2018 Od 1 stycznia 2018 r. zaczęli obowiązywać nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Warto podkreślić, iż zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę jest nadal możliwe, jednak z pewnymi zmianami. Wcześniejsze przepisy przewidywały możliwość  zatrudniania cudzoziemców na podstawie rejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Możliwość ta została zachowana – regulacje dotyczące oświadczeń zostały

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez Cudzoziemców Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców regulują przepisy ustawy z dnia 02 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej ( dalej: „ustawa”). Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy Zgodnie z przepisami ustawy, osoby zagraniczne z: państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja,

Jak uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce? Jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące oraz jeżeli celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy, powinieneś złożyć wniosek o  wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W tym przypadku, nie musisz wcześniej wnioskować o wydanie osobnego zezwolenia na pracę, ponieważ wydane jednolite zezwolenie, poświadcza prawo do wykonywania pracy na rzecz Twojego pracodawcy i na warunkach określonych

Ruch bezwizowy w Ukrainą – co ta zmiana oznacza w praktyce? W dniu 11 czerwca 2017 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania wizy przez Obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej*. Zniesienie obowiązku wizowego nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. WARUNKI WJAZDU DO STREFY SCHENGEN Warto podkreślić, że zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z obowiązku spełnienia pozostałych warunków wjazdu, które są określone w Kodeksie Granicznym Schengen. Przede wszystkim, obywatele

Polska bardziej przyjazna Cudzoziemcom Zgodnie z najnowszymi danymi, opublikowanymi przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, w 2016 roku blisko 152 tysiące cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jest to 30 % więcej niż w 2015 roku. Blisko 142 tysiące wniosków złożyli obywatele państw trzecich, natomiast tylko 10 tysięcy mieszkańcy Unii Europejskiej. LIBERALIZACJA PRAWA Od 3 lat możemy zaobserwować widoczną tendencje wzrostową składanych wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy

Czy można uzyskać odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Z roku na rok rośnie liczba rozpatrywanych spraw cudzoziemców o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie ze statystykami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w pierwszej połowie 2018 r.,  liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt czasowy zwiększyła się o 25 tysięcy osób, z czego największy wzrost liczby

Nowe podstawy odmowy wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na rodzaj posiadanej wizy Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399, z 2019 r. poz. 577, 622 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) zawiera nowe podstawy odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia Cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (jednolita procedura) oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich