Jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące oraz jeżeli celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy, powinieneś złożyć wniosek o  wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W tym przypadku, nie musisz wcześniej wnioskować o wydanie osobnego zezwolenia na pracę, ponieważ jednolite zezwolenie poświadcza prawo do wykonywania pracy na rzecz Twojego pracodawcy i na warunkach określonych w tym zezwoleniu. Cudzoziemiec, który jest zwolniony z obowiązku posiadania

Małżeństwo z Cudzoziemcem bez tajemnic. Jak zawrzeć związek małżeński z Cudzoziemcem na terytorium Polski? W odpowiedzi na liczne zapytania, dotyczące zawierania związków małżeńskich z cudzoziemcami na terytorium Polski, postanowiłam napisać dla Państwa cykl artykułów „Małżeństwo z cudzoziemcem bez tajemnic”. Postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, jak również podzielić się z Państwem informacjami, które mają istotne znaczenie z perspektywy ślubu z osobą innej narodowości. Ponadto, poruszę kwestię różnic kulturowych i

Program RODZINA 500 PLUS dla Cudzoziemców Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od osiąganego dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie również dla pierwszego lub jedynego dziecka,  przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze oraz rodzinne

Zasady podejmowania oraz odbywania studiów przez Cudzoziemców w polskich szkołach wyższych Co roku rośnie liczba Cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. W roku akademickim 2016/2017 uczyło się w Polsce 65 096 studentów z zagranicy. Główną grupą obcokrajowców w Polsce są studenci z Ukrainy (53,5 proc.). Drugą Białorusini. Przyczynami tak mocnego zainteresowania: Perspektywy i europejski dyplom; Wysoki poziom kształcenia, proces boloński; Konkurencyjne ceny studiowania i zakwaterowania; Polskie pochodzenie. STRUKTURA STUDIÓW W POLSCE Polski

Czy można uzyskać odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Z roku na rok rośnie liczba rozpatrywanych spraw cudzoziemców o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie ze statystykami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w pierwszej połowie 2018 r.,  liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt czasowy zwiększyła się o 25 tysięcy osób, z czego największy wzrost liczby

Nowe podstawy odmowy wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na rodzaj posiadanej wizy Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399, z 2019 r. poz. 577, 622 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) zawiera nowe podstawy odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia Cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (jednolita procedura) oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich

Obowiązek meldunkowy 2018 Ważne zmiany od 1 stycznia 2018 r. dla Cudzoziemców, jak i obywateli polskich wprowadza Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (dalej nowelizacja). Zgodnie z zapowiedzią od 2018r. obowiązek meldunkowy miał zostać zniesiony, jednak przygotowana przez MSWiA ustawa zakłada rezygnację z likwidacji tego obowiązku. JAKIE SĄ POWODY UTRZYMANIA OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO? Zgodnie ze stanowiskiem MSWiA pozostawienie obowiązku meldunkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji